Full playlist of How to apply videos available here.

وزارت ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ اﻓﺮاد واﻗﻌﺎً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادﻋﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ادﻋﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را 

ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ، اﯾﻦ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزي ﻧﺪارﯾﺪ، یا ممکن است جازه اقامت کوتاه-مدت تری را به شما اعطا کنند. ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 4193 123 0300 ﺗﻤﺎس  ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺳﺎده درﺑﺎره ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ. آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ آدرس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮار

در 2BY CR9 Croydon ، را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ وا ي ، House Lunar ، ده 40 Wellesley ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ. 

اﮔﺮ ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ واﺣﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ . ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ 

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 

 

.

اوﻟﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﺎم دارد. در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻤﺎ ، 

وزارت ﮐﺸﻮر ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﯾﺪ ، ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺎن 

ﮐﻨﯿﺪ. 

 از ﺷﻤﺎ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﯾﺎ اوراق دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﯾﺪ. وزارت ﮐﺸﻮر ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺒﻼً در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ. 

وزارت ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ، ﮐﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ 

ﺷﻤﺎ و ﻣﺘﺮﺟﻤﺘﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ، راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. 

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در واﺣﺪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﭙﺲ وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ 

ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آزاد ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﯾﺪ. 

در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ، وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮي ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﻗﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. لطفاً در نظر بگیرید که آیا برایتان راحت تر است که داستان خود را در مقابل یک زن یا مرد بازگو کنید، و اطمینان حاصل کنید که ترجیح خود را به وزارت کشور بگویید چنانچه ترجیحی دارید. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ دوﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﻃﯽ آن در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ 

ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ) ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .( 

رره ادي در وب دو ﯿ اﯿﺪ 

از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد. در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪت زﯾﺎدي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﺪه اي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ، ﺣﺘﻤﺎً از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﮑﯽ را ﺑﺮاي 

ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

در اﺑﺘﺪاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، وزارت ﮐﺸﻮر از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺴﺎس 

ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، آﯾﺎ داراي ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ. 

 وزارت ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪارﮐﯽ را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﮐﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺪرك ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از 

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. 

مصاحبه‌گر وزارت کشور، درباره پیشینه خانوادگی و اجتماعی شما سؤال می‌پرسد. مصاحبه‌کننده همچنین از شما خواهد خواست تا مبنای درخواست خود را تأیید کنید، به عنوان مثال، اینکه درخواست شما بر مبنای گرایش جنسی یا هویت جنسی یا ویژگی‌های جنسی (مثلاً بیناجنسی بودن) است. ممکن است بیش از یک دلیل وجود داشته باشد، به عنوان مثال ممکن است به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسی خود و همچنین بیناجنسی بودن در معرض خطر باشید، اگر هر دو به دلایلی که مجبور به ترک کشور وطن خود هستید، مربوط باشند. مصاحبه‌کننده باید بپرسد که چگونه می‌خواهید مورد خطاب قرار بگیرید، مثلاً از چه نامی می‌خواهید استفاده کنید، و اینکه می‌خواهید آنها از چه کلماتی برای توصیف گرایش جنسی، هویت جنسی یا ویژگی‌های جنسی شما استفاده کنند. آنها از شما خواهند پرسید که در کشور وطن خود از چه چیزی می‌ترسید. آنها سؤالاتی در مورد اینکه چگونه به گرایش جنسی یا هویت جنسی خود پی برده‌اید یا اینکه چگونه متوجه شدید با ویژگی‌های جنسی متفاوتی متولد شده‌اید، از شما می‌پرسند. اگر به دلیل بیناجنسی بودن درخواست پناهندگی دادید، ممکن است از شما سؤال شود که چگونه و چه زمانی متوجه شده‌اید که ویژگی‌های جنسی شما با ویژگی‌هایی که معمولاً از مردان و زنان انتظار می‌رود، متفاوت است. اینها سؤالاتی در مورد سابقه شخصی شما هستند. آنها ممکن است از شما بپرسند که در مورد خودتان چگونه فکر می‌کنید و چه احساسی دارید. آنها از شما خواهند خواست در مورد هر چیزی که ممکن است در کشور مبدأ برای شما اتفاق افتاده باشد یا در صورت مرتبط بودن، در مورد شرکای قبلی یا فعلی خود توضیح دهید. وزارت کشور نباید از شما بخواهد که اعمال جنسی را توصیف کنید. سؤالات، بسته به شرایط پرونده شما متفاوت خواهد بود.

اﯾر ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺰودن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ 

آﯾﺎ ﺟﺪا از ﻣﻮاردي ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دارﯾﺪ. 

اﮔﺮ در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﯽ را درك ﻧﮑﺮدﯾﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﯾﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﺪس زدن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ، ﺗﺎ از ﺧﻄﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد وزارت ﮐﺸﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را 

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ، )اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانآﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.( 

 وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً صدا را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ (فقط صدا) ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺛﺒﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از ﺗﺮك اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد چنانچه به صورت حضوری با شما مصاحبه شود. در غیر اینصورت ممکن است یا برای شما پست شود یا به صورت الکترونیکی به وکیلتان ارسال شود. 

ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ، ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﺘﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻻزم 

ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ. اﻣﺘﻨﺎع از رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد. 

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻣﻀﺎي ﻓﺮم رﺿﺎﯾﺖ ، از وﮐﯿﻞ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ. 

نکات ما را برای نحوه آماده شدن برای مصاحبه اساسی خود ببینید…

اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﻫﺪان ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﺳﺘﺎن،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮﮐﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ،ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ،ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ،و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن،ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ

اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،از ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻇﻬﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ.

اﻇﻬﺎرات ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و داراي ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و آدرس ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را اراﺋﻪ داده و ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﺪ.آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ اول ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻄﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﻣﻪ اي را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ،ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺎﮐﺖ آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

ﮔﺰارش ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ

اگر به دلیل تفاوت در ویژگی‌های جنسی خود تحت اقدامات پزشکی قرار گرفته‌اید، ممکن است شواهدی در این مورد داشته باشید یا بتوانید به دست آورید. به طور مشابه، اگر به دلیل جراحی یا سایر درمان‌هایی که به دلیل بیناجنسی بودن برای شما اتفاق افتاده است، در بریتانیا درمان‌های پزشکی روی شما انجام شده است، این موارد نیز جزء شواهدی است که می‌توان ارائه کرد.

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪاء ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮاد+LGBTQI ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارد،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن وﺟﻮد ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ داراي

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و اﻃﻼﻋﺎتﮐﺸﻮر اﺳﺖ. وزارت ﮐﺸﻮر،اﻃﻼﻋﺎتﮐﺸﻮر را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از آن

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻮاﻫﺪي را ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادﻋﺎي ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اذﯾﺖ و آزار اﻓﺮاد + LGBTQI 

ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ، ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ادﻋﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه یا بیشتر ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. هرگونه تأخیر در تصمیم گیری در درخواستتان احتمالاً به موفقیت یا عدم موفقیت دعوی شما مرتبط نیست 

ﺷﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﺎﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد. 

ﻧﺘﯿﺠﮫ ١: ﺳﺎل اﻋﻄﺎی وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺪت ٥ ﺳﺎل 

 اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ “گروه 1″ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد ، ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ، ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺰاﯾﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. 

 ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ، اﮔﺮ ﻫﻨﻮز در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آزار و اذﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه 

ﻧﺎﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﯿﺪ. 

 ﻧﺘﯿﺠﮫ 2: اﻋﻄﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت 5 ﺳﺎل 

+ LGBTQI ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ 

اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﻮرد اﻓﺮاد 

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ، ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. 

ﻧﺘﯿﺠﮫ ٣3: ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﺟﺎزه اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ 

 زارت ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهاﺧﺘﯿﺎري ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ اﺟﺎزهﺧﺎرج از ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ( ﺑﺪﻫﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎدر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻧﯿﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر 

ﻣﺒﺪأ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا دﻫﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ 

دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه اﺧﺘﯿﺎري ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد. 

ﻧﺘﯿﺠﮫ 4: رد ﺷﺪهﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 

اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت 

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. 

 ﻧﺘﯿﺠﮫ 5: رد ﺷﺪهﺑﺪون ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ  

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ادﻋﺎﻫﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ راﺑﯽ اﺳﺎس ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، و ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ در 

ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ. در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ، 

ﺑﺎﺷﺪ ادﻋﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ 

اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ + LGBTQI 

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ. 

درباره بررسی های قضایی در جعبه ابزار حق ماندن بیشتر بخوانید.

.

اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را رد ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻇﺮف 14 روز از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ، ﺑﻪ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ )اﺗﺎق ﻣﻬﺎﺟﺮت و 

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. 

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ رد ادﻋﺎي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺳﻮي وزارت 

ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ. 

ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪارك و ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪي ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و وزارت ﮐﺸﻮرﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻧﺪه 

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ را در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را در وب 

ﺳﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ. 

ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ در ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻫﺎ 

 درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دﯾﻮان ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮي از ﻋﻤﻮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻨﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺳﺎﯾﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ 

ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ. 

 ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ )ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺘﺒﯽ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوي اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاه و ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻫﺪاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت 

دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﺎدر اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

 اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻮان اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﯾﻮان ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﮑﻨﯿﺪ. دو ﭼﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﻮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ 

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ: 

 .1 درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺮوف اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس درآورﻧﺪ، ﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻗﻮي ، ﻫﻤﻪ ﻧﺎم ﻫﺎ را از ﻋﺰم ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺎﻣﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﮐﭙﯽ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ، اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روي دﯾﻮار 

ﺧﺎرج از اﺗﺎق دادرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

 .2 اﮔﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ، ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ 

دﯾﮕﺮي اﺟﺎزه ورود ﺑﻪ اﺗﺎق را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

 دﯾﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در روز دادرﺳﯽ ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آن ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺎه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ 

دو ﺘﯿ ا از دان رده اول ود دارد. 

ﺘﯿﺠﮫ ١: درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ 

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﯾﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺿﻌﯿﺖ 

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ، ﯾﺎ ﻧﻮع دﯾﮕﺮي اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ. 

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ، وزارت ﮐﺸﻮر 14 روز ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏﺧﻄﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان رده اول ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ وزارت ﮐﺸﻮر اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را 

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ، ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد . 

ﻧﺘﯿﺠﮫ ٢: ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ رد ﺷﺪ 

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﯾﺪ. 

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ 

 اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاي اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﻮان رده اول اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻄﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ در ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ 

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺷﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ. 

 ﺣﺪاﮐﺜﺮ 14 روز ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻋﺰم ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ، ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. وﮐﯿﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را 

ﺑﺮاي اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﯾﻮان رده اول ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. 

 اﮔﺮ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ از ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺧﻮدداري ﮐﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در شرایط بسیار محدودی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ دادرﺳﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ. 

 دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ 

اﮔﺮ دﯾﻮان رده اول ﯾﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ ، در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ 

ﺷﻮد. 

در ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. اﮔﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻮرد زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ 

دﻫﻨﺪ: 

.1 ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد. ﯾﺎ 

.2 ﺧﻮدﺷﺎن دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﮔﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺪداً ﺗﺼﻤﯿﻢ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ 

را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ آن را رد ﮐﻨﺪ. 

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ، دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه دﯾﻮان درﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 

وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

در دادﮔﺎه اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﺮد ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ 

وﮐﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. 

ﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رد ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ، ﻃﺮح ﯾﮏادﻋﺎي ﺗﺎزه 

ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ روﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ. 

 اﮔﺮ  ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪارﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮاد + LGBTQI در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪاء ﺷﻤﺎ، ﻣﯽ 

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ادﻋﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در واﺣﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت رزرو ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ، از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ 

رود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﻮرﭘﻮل ﺑﺮوﯾﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. اﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯿ در وب دو در رد رو ح ادي اﯿ   

براي یافتن وکیل ، می توانید با کسانی که در وب سایت Rainbow Migration ذک

 ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ، ﮐﻪ ﻫﻢ داراي وﮐﻼﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﺎن را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻫﻢ وﮐﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ 

ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. 

اﮔﺮ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي وﮐﯿﻞ را ﻧﺪارﯾﺪ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻖ ﮐﻤﮏ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﮐﻼي ﺑﻪ ﮐﺎر 

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدي در کار پناهندگی دارﻧﺪ و باید آزمون های خاصی را بگذرانند. 

ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد: 

 وکیل شما برای تهیه درخواست پناهندگی شما●
یک مترجم حرفه ای برای شرکت در قرار ملاقات با وکیل شما●
ترجمه شواهد●
در صورت نیاز گزارش های پزشکی یا متخصص کشوری●
وکیل شما برای تدارک تجدید نظر شما●
وکیل یا وکیل شما برای وکالت در جلسه دادگاه.●

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺷﻤﺎ 

، ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي وﮐﯿﻞ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ روي درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ 

ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي 

ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. 

اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ، از اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ 

ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ. 

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﺎ وﮐﯿﻠﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎي 

ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ، در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ ، 

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 

بیشتر حقوقی از طرف وکلا را ببینید.

وﮐﻼي ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت Rainbow Migration ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 

ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. 

ب بررسی کنید که آیا می توانید کمک حقوقی دریافت کنید و وکلای کمک حقوقی بیشتری را در وب سایت آژانس کمک های حقوقی ببینید..