د پنا غوښتني لپاره څه ډول درخواست کولی شئ
- Pashto version

Full playlist of How to apply videos available here.

د دکډوالو مرکزي دفتر له هغو خلکو څخه تمه لري چې د مهاجرت د ساتني د ضرورت په اساس چې کله انګلستان ته رارسیږي په چټکۍ سره به د پنا غوښتني ادعا کوي. که څه هم، ښای دلته ډېر دالیل شتون ولري چې له مخې یې خلک ولي په چټکۍ سره د پنا غوښتني ادعا نشي ترسره کولی. که تاسو چیرته په چټکۍ سر ه ونشو کړای چې د پنا غوښتني

ادعا وکړئ نو په دې صورت کې باید وضاحت وړاندي کړئ. دا ډېره اړینه ده چې تاسو باید یو قانون پوهه ولرئ چې له تاسو سره د پناه غوښتني په جریان کې مرسته وکړي، خو په یاد ولرئ که تاسو چیرته د پناه غوښتني په ادعا کې سستي وکړه، نو ستاسو لپاره به ستونزه رامینځ ته کړي او د کورني دفتر غړي به فکر وکړي ګوندی تاسو د مهاجرت د ساتني لپاره ضرورت نه لرئ، د دې لپاره چې خپل ځان راجستر کړئ د کورني دفتر 4193 123 0300 شمیري له الري اړیکه ټینګه کړئ. دوی به له تاسو څخه ستاسو او ستاسو د کورنۍ اړوند څو ساده پوښتنې وکړي. دوی به هیڅ کله له تاسو ونه پوښتي چې ولي د پناه غوښتني ادعا کوئ. همدا راز به دوی له تاسو څخه د موقیعت غوښتنه وکړي چې په پناه غوښتني سکرینیګ یونټ، لونار کور، 40 ویلیسلی سرک، کارویډون 2BY CR9 کې درته د مرکې د نیټي لیک چیرته واستوي. که تاسو چیرته غریب ووسئ او یا د وسیدنې لپاره کور ونه لرئ کولی شئ چې مستقیم د پناه غوښتني سکرینیګ یونټ ته الړشئ. د دې لپاره اړتیا نشته چې تاسو لومړی باید د کورني یا Office Home سره اړیکه ټینګه کړئ.

لومړنۍ دوه مرکې چې تاسو به یې د کورني دفتر (Office Home) سره ولرئ د سکرینیګ مرکي ګڼل کیږي. ستا سو په سکرینینګ مرکو کې به د کډوالو مرکزي دفتر یا (Home Office) پوښتنې وکړي چې تاسو څه ډول تر انګلستانه را ورسیدلئ. دوی به له تاسو وپوښتي چې په لنډه توګه یې وضیح کړئ چې د پنا غوښتنې لپاره کوم دلیل یا دالیل لرئ.

دوی به له تاسو څخه د ګوتې اخیستو سره سره یو عکس هم واخلي.دوی به تاسو ته ستاسو د شخصي معلوماتو د تصدیق لپاره کارت یا نور اسناد درکړي چې تاسو د پناه غوښتني لپاهر ادعا کړي ده. د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) به خپل ریکارډ څخه پلټنه وکړي ترڅو معلومه کړي چې له دې وړاندي خو به تاسو په انګلستان کې یا په اروپا یې هیوادونوکې د پناه غوښتني د ادعا لپاره ګوتي نه وي لګولي.

که د پلټونو وروسته دمعلوماتو په ډیټابس کې دا معلومه شوه چې تاسو وړاندي د پناه غوښتني لپاره په کوم بل هیواد کې ګوته لګولي له پرېکړي وروسته به تاسو بیرته هغه هیواد ته ستانه شئ چې د پناه غوښتني لپاره مو پکې ګوته لګولي وه.

د کډوالو مرکزي دفتر Home Office به ستاسو لپاره یو ژباړونکي وغواړي او ټولي ټلیفوني اړېکې به وړیا وي. دا ډېره مهم ده چې ژباړونکی او ستاسو یو بل په خوښۍ سره وپیژنۍ.

تاسو به د څو ساعتونو لپاره د سکرینینګ په خونه کې پاتي شئ. د کرو دفتر Home Office به وروسته پریکړه وکړي چې د پناه غوښتني د جریان پر مهال تاسو له ځان سره وساتي او که خوشي مو کړي. خو دا ناممکینه ده چې تاسو د سکرینینګ په خونه کې وساتل شئ.ستاسو د سکرینینګ د مرکې پرمهال، د کډوالو مرکزي دفتر Home Office باید له تاسو پوښتنه وکړي که تاسو چیرته دا غوره ګڼۍ چې ستاسو مرکه دې د سړي یا ښځي له لوري چمتو کړل شې او که یو ژباړونکي ته اړتیا لري. د کډوالو مرکزي دفتر Home Office سره ستاسو د غوښتني د ادعا دوهم مرکه دوهمه مرکه ده چې تاسو پکې د خپلي پناه غوښتني په اړه په تفصیل سره خبري کوي )الندي یې ووینۍ(

په دولتي ویب پاڼه کې د پناه غوښتني په اړه نور معلومات ولولئ government website

وروسته له له سکرینینګ مرکي، به تاسو یو پوښتن پاڼه ترالسه کړئ چې د بشپړونې وروسته به یې بیرته په مشخص شوي نیټه د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)

ته واستوئ. په دې پوښتن پاڼه کې ستاسو د قضي اړوند پوښتني دي، او د دې د بشپړونې لپاره باید تاسو قانوني الرښونه ترالسه کړئ ځکه دا به ستاسو د شواهیدو د یوي مهمي برخي په توګه موجوده وي.

که تاسو چیرته بیرته دغه پوښتن پاڼه په خپل ټاکل شوي نیټه د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته وا نه ستوله، په دې صورت کې باید د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office )سره له کلي نیټې وړاندي اړیکه ټینګه کړئ او وضیح یې کړئ چې ولي مو دا کار ونه کړ. که تاسو چیرته د نه استولو په صورت کې د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) ته په خپل وخت وضاحت  رنه کړ چې ولي مو پوښتن پاڼه د نیټې سره سمه نه ده ستولی، نو د کډوالو مرکزي دفتر (Office Home)به فکر وکړي ښای ستاسو درخواست له پروګرام خه ویستل شوي دی.

که تاسو قانون پوهه ونه لرئ، زموږ قانوني افسر ښای تاسو ته ځیني الرښونې وکړي، چې څه ډول کولی شې د زیات وخت لپاره غوښتنه وکړئ، البته دا به ممکینه نه وي چې له تاسو سره د پوښتن پاڼې په بشپړونه کې مرسته وکړي.

مخکي له دې چې تاسو فورم د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) ته واستوئ د ځان لپاره تري یوه کاپي واخلئ.

دفتر (Home Office)ستاسو د ادعا د تفصیل په اړه پوښتنه وکړي. اکثره خلک د نیټي د ترالسه کولو لپاره د زیات وخت لپاره په تمه نه پاتي کیږي او اکثره خلک بیا د څو میاشتو لپاره په تمه پاتی کیږي.ممکینه ده چې دا مرکې په کمه موده کې ترسره شې. که تاسو چیرته ژباړونکي ته اړتیا وینئ دخپلي ډاډمنتیا لپاره د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته له مرکې وړاندي خبر ورکړئ ترڅو ستاسو لپاره یو وړیا ژباړونکی چمتو کړي.

د مرکې په پیل کې به د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)له تاسو څخه ستاسو د روغتیا او د راحتۍ په اړه وپوښتي چې ایا تاسو امده یاست چې مرکه ورکړئ، ایا تاسو او ژباړونکی له یو بل سره پیژندلی دی.

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)به له تاسو وپوښتي که تاسو چیرته غواړئ چې د یو ثبوت په څیر اسناد په الس کې ولرئ. تاسو باید خپل اسناد چې په هره ژبه لیکل شوي ووسئ د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته له ورکولو وړاندي په انګلیسي ژبه وژباړئ. مخکي له دې چې خپل اسناد د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته واستوئ قانون پوه ته یې وښایاست. ستاسو قانون پوه ښای تاسو ته سپارښتنه وکړي چې خپل هغه ټول شواهید چې تاسو یې له ځان سره لرئ له مرکي ورسته د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)واستوئ. په یاده ولرئ هغه ټول شواهید چې تاسو چمتو کړي یوه کاپي له ځان سره هم وساتئ

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)مرکه اخیستونکی به له تاسو څخه ستاسو د کورنۍ او ټولنیز شالید په اړه پوښتنې وکړي.مرکه اخیستونکی به له تاسو وپوښتي ترڅو ثابته کړئ چې ستاسو ادعا د جنسي لورمندنې یا د جنسي پیژند ګلوۍ په ساس ده.مرکه اخیستونکی باید له تاسو وپوښتي چې څه ډول باید تاسو معرفي شئ، دمثال په ډول، تاسو کوم نوم غوره ګڼئ چې باید ګټه

تري واخیستل شې، او له دوی څخه څه ډول غوښتنه لرئ چې ستاسو دجنسیت لورموندنې، جنسیت پیژند ګولۍ او یا مشخصات تشریح کړي. دوی به له تاسو څخه پوښتنه وکړي د نصب اړوند په خپل هیواد کومه ویره لرئ.دوی به له تاسو پوښتنې وکړي چې څه ډول تاسو په خپل جنسي تمایل یا په جنسي پیژند ګلوۍ پوه شوئ.

که تاسو د پناه غوښتنې ادعا د جنسي مشخصاتو پر اساس ده، ځکه تاسو د جنسیت بڼه جال ده، ښای له تاسو وپوښتل شې چې څه ډول وپوهیدئ چې ستاسو د جنسیت مشخصات له نرانو او ښځو څخه جال دی چې عموما تري تمه کیږي. دا ستاسو د شخصي تاریخچې اړوند پوښتنې دي. ښای دوی له تاسو وپوښتي د خپل ځان په اړه څه احساس او فکر لرئ.دوی به له تاسو څخه وپوښتي چې د هرهغه څه په اړه وضاحت ورکړئ چې ښای ستاسو د اوسني او یا پخواني ملګري سره ستاسو په هیواد کې د نصب اړوند مثایلو کې رامینځ ته شوي ووسئ. د کورني دفتر (Home Office)باید له تاسو څخه دا غوښتنه ونه کړي چې جنسي اعمال تشریح کړئ. پوښتنې به ستاسو د قضیې په مختلیفو شرایطو پوري اړه ولري. د مرکې په پای کې به تاسو د دې فرصت ولرئ اضافي معلومات ورکړئ .له تاسو به دا هم وپوښتل شي چې آیا تاسو په انګلستان کې د پاتې کیدو لپاره کوم بل دلیل لرئ د دې سربیره چې په مرکه کې پرې بحث شوی دی.

که تاسو د مرکې په جریان کې لنډی دمې ته اړتیا ولرئ کولی شئ چې پوښتنه وکړئ. که تاسو چیرته په پوښتنه سم پوهه نشوئ همداسي کولی شئ. که تاسو چیرته د نیټي یا نورو معلوماتو په اړه نه پوهیږئ د فکر کولو څخه بهتره خبره داده چې پوښتنه وکړئ، ترڅو دغلطیو څخه ځان وژغورئ او د دې سبب نشې چې دکور دفتر (Home Office) فکر وکړي چې تاسو رښتیا نه وایاستدا ډول پوهیدل ستاسو اعتبار زیانمنوي ( هوم هوس ) (Home Office)عموما مرکې ثبتوي، خو د دې لپاره تاسو ډاډ من

ووسئ چې دوی د دي کار د ترسره کولو پرمهال ستاسو څخه غوښتنه کړي ده. د مرکې لیکل شوي متن او ریکارډ د میمورۍ په مرسته معموال له دې مخکې چې تاسو د مرکې له خونې څخه ووځئ درکول کیږي.

ښای ستاسو په مرکه کې، له تاسو څخه وپوښتل شې چې یو فورم ډک کړئ، چې له مخې یې د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ستاسو اجازه او رضایت ترالسه کوي ترڅو له ډاکټر څخه ستاسو د طبي معلوماتو په اړه پوښتنه وکړي. که تاسو ونه غواړئ مهم نه ده چې د دې لپاره خپل رضایت ښکاره کړئ . د رضایت رد کول باید ستاسو په غوښتنلیک کې پرېکړي زیانمنې نه کړي. دا ډېره مهمه ده چې د خپل قانون پوه مشوري ته مخکي له دې چې د رضایت فورم السلیک کړئ غوږ ونیسئ.

هر ډول شواهید چې تاسو د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ته ورکوئ ستاسو د ادعا سره مرسته کوي، ان هغه هم پکې شامل دې چې تاسو یې یادونه کوئ. د مرکې ریکارډ، بیانیه، اسنادونه. لیکونه، راپور، او د نورو عایني شاهیدانو بیانی ټول شواهید دي.

تاسو اړ یاست چې په تفصیل سره یې واضیح کړئ چې په خپل اصلي هیواد کې له بدلمنۍ څخه ولي ویره لرئ . د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)لخوا د +LGBTQI پنا غوښتونکو زیاتي ردونې د دې لپاره دې چې د په غوښتونکې باور نه لري چې دوی ګني په حقیت کې لیسبین، نارینه هم جنسباز، هرجنس ته تمایل، ټرین، کویر یا نرښځۍ دي. دا د دې لپاره مهم دی چې تاسو په اړیکو کې د جنسي تمایل، جنسي پیژندګلوي، یا جنسي مشخصاتو د تجربي په اړه خبري وکړئ، د دې مطلب سیکس یا دجنسي اړیکو د ټینګولو اړوند خبري نه دي، بلکي د دې لپاره دې تر څو معلومه شې د یو شخص په څیر تاسو څوک یاست. هرهغه شواهید چې له نورو ژوبو څخه په مسلکي توګه انګلیسي ته ژباړل شوي تاسو یې باید ترالسه کړئ.

الندی د ثبوتونو اصلي کټګوریاني دي خو دلته له دې پرته نور باید هم ووسي.

ستاسو د شخصي شاهید بیانیه

ستاسو بیانیه باید ستاسو تجربه د یو +LGBTQI شخص په څیر واضیح کړي.ستاسو بیانیه باید په تفصیل سره د هر هغي زورونې په اړه څرګندونه وکړي چې تاسو ښای ورسره پخوا مخ شوي یاست.دا کولی شې د هغي اړېکي لپاره چې ښای تاسو درلودله د وضاحت وړاندي کړي.که مناسب ووسي، په اړه یې تفصیل ولیکئ چې ولي مو مخکي د پناه غوښتنې ادعا نه کوله.تاسو

همدا ډول اړیاست چې واضیح کړئ چې ولي بیرته خپل هیواد ته له ستنیدو ویره لرئ او ولې باورکوئ چې تاسو به وزورول شئ.

ستاسو بیانیه ستاسو د ثبوت اصلي ټوټه ده، او د دې په چمتو کولو کې ستاسو قانون پوهه باید له تاسو سره مرسته وکړي.معموال، تاسو به د خپلي کورنۍ له تفصیل څخه پیل وکړئ، ستاسو تعلیم او هره دنده ښای تاسو په خپل هیواد کې ترسره کړي وي هغه که هر چیرته وي واضیح کړل شې. تاسو باید انګلستان د خپل سفر په اړه ځیني معلومات وړاندي کړئ وروسته تاسو باید هرتجه به چې لرئ، یا پیښي چې ستاسو د قضی اړوند وي واضیح کړئ. دغه ټول د دې لپاره واضیح کړئ چې په پای کې د دې المل شوي ووسئ چې تاسو یې د خپل هیواد پریښودو ته اړکړي یاست. که چیرته تاسو پخوا زورول شوي یاست، او یا مو له زورونې څخه د ځان ژغورنې هڅه کړي وي، له تاسو غوښتنه کیږي چې وضاحت یې ورکړئ په یای کې د دې اړتیا ده چې باید تاسو یې واضیح کړئ چې ولي بیرته هیواد ته له ستنیدو څخه ډار لرئ او څوک یا کوم شی شتون لري چې ویره تري لرئ.

د شواهیدو بیانیه یا د مالتړ لیک د

شواهیدو بیانیه یا لیک له ملګرو، کورنۍ او اوسنی یا پخوانی ملګری چې اړېکه ورسره لرئ ستاسو د جنسي تمایل، د جنسیت پیژندګلوۍ، جنسیت څرګندونه، یا جنسي مشخصاتو په اړه چې تاسو یې ادعا کوئ ، او که چیرته ممکینه وي رهغه څه چې له تاسو سره پیښ شوي وي وښودل شې له تاسو سره مرسته کولی شي. هر شخص به دا ډول معلومات ونه لري، یا دا ډول بیانی ته اړتیا ولري .

د شاهیدانو بیانی یا لیکونه باید له نیټو سره سم السلیک شوي ووسي .شاهیدان باید خپل بشپړ نوم ، ادرس او د پیژاند

پاڼي یو کاپي چمتو کړي .دوی باید یوازي په هغه څه تبصیره وکړي چې د څه په اړه پوهیږي، د دې ضرورت نشته چې ستاسو هیواد ته بیرته د ستندو د خطر اټکل وکړي .که چیرته له بهر څخه کوم

شاهید لیک استوي ډاډمن ووسئ چې په پاکټ کې ځای پرځای شوي وي.

طبی راپور

د بیلګې په ډول، که پر تاسو چیرته په خپل هیواد کې حمله شوي وي یا له طبي حالت څخه زوریږئ، او یو راپور له هغه ډاکټر څخه چیرته چې یې ستاسو درملنه کړي وي چمتو کړئ ډېر

مهم دی د هیواد معلومات هغه معلومات چې د دې څرګندونه کوي چې ستاسو په هیواد کې د +LGBTQI خلکو لپاره څه ډول حالت شتون

لري، لکه د انساني حقونو راپورونه او د میډیا اړوند مقالي، کولی شې چې د هغه ځای د زورونو د خطر په اړه معلومات وړاندي کړي. د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office) باید معلوماتو ته الس رسی ولري چې نږدي په هر هیواد کې رامینځ ته کیږي او د هیواد لپاره پالیسي لري چې د ډېرو هیوادونو اړوند معلومات یاداشت کوي. د کډوالو مرکزي دفتر (Office Home )به د هیواد معلومات و ارزوي او د دې په اړه به خپله پریکړه وکړي، که دوی فکر وکړي چې ستاسو په هیواد کې روان وضیعت په ریښتیا سره د جدي زوروني معني لري له کوم څخه چې تاسو ویره لرئ. دا به ستاسو د قضی سره مرسته وکړي، په هر صورت، که تاسو چیرته دخپلي ادعا د مالتړ لپاره ثبوت وړاندي کولی شئ چې LGBTQI خلک ستاسو په هیواد کې زورول کیږي.

کورنی دفتر (Home Office)به ستاسو د مرکو او د ثبوت په اساس ستاسو په ادعا پریکړه وکړي.

ښای دا یو څو ورځي یا میاشتي ونیسي. که تاسو چیرته په ورته وخت کې کومه پریکړه ترالسه نه کړه، ستاسو قانون پوهه ښای د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)چې معلومات یې ځنډولي وننګوي.

دلته شپږ ممکینه پریکړي یا پایلي دي.

1 پیاله: د مهاجرت حالت د 5 کلونو لپاره تضمین شوی دی

که چیرته ستاسو د مهاجرت حالت تضمین شوی ووسئ، تاسو ته به د کار کولو حق درکړل شې، زده کړي او د ادعا ګټي به په انګلستان کې د انګلستاني په څیر په واک کې درکړشي.

د 5 کالو په پای کې، که تاسو اوس هم د زورونې سره مخ یاست کولی شئ د تل پاتی کیدو لپاره غوښتنه کړئ.تاسو اړتیا لرئ د رخصتیدو دمخه غوښتنه وکړئ چې د کډوالۍ پای ته رسیدو پورې پاتې شئ

2 پایله: د 5 کلو نو لپاره د بشر دوستانه حافظت ورکړل شوی

دا د مهاجرت حالت ته ورته دی. او ډېر کم وخت +LGBTQIخلکو د پناه غوښتنې په ادعا کولو کې پلي کیږي

دپاتي کیدني په وسیلو کې د کډوال حالت او د بشردوستانه د محافظت ترمینځ ټوپیر لپاره ولولئ

3 پایله: یو بل فورم د رخصتۍ لپاره ورکړل شوي

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ښای تاسو ته په انګلستان کې د پاتی کیدو او بهرته رخصتیدو د محدود شوي وخت د قوایدو له مخي ) معموال دوه نیم کالو( لپاره اختیار درکړي. دا ډېر کم ترسره کیږي خو ښای مناسب وي، د مثال په توګه، که تاسو چیرته د یو برتانوي ښاروند سره اړیکه لرئ او دلته ا استثنایی شریط وي چې له مخې یې تاسو بیرته خپل هیواد ته نشئ ستنیدلی ترڅو د خپل ملګري دلیدو لپاره ویزه ترالسه کړئ. تاسو ته د نورو دلیلونو لپاره همدا راز د امتیاز رخصت درکول کیږي.

4 مه پایله: په انګلستان کې د یو غوښتني حق راد شوو

که چیرته د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)ستاسو غوښتنلیک رد کړ، تاسو به په ادي توګه د غوښتني حق ولرئ، د نورو معلوماتو لپاره اپیل یا غوښتنه ووینئ.

5مه پایله: د انګلستان څخه د وتلو وروسته د غو ښتني حق نشته

د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)اکثره وخت د پناه غوښتني ادعاوي بی اساسه تایید وي. ځکه دوی پوهیږي د پناه غوښتنې ادعا به بریالۍ نشي، او دلته به داخل په انګلستان د غوښتني حق شتون ونه لري

دا په هغه صورت کې واقع کیږي که د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)باور ولري چې ستاو هیواد په امن کې دی. په ډېرو کمو قضیو کې، د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)یو ادعا په هغه صورت کې تصدیق کړي که چیرته دوی فکر دا ډېره ناممکینه وي چې دغه شخص +LGBTQI دی. ته کولی شي چې د lawyer په مرسته د قضایی کتني لپاره غوښتنه وکړي.

6 پایله: ردـ د اپیل حق نشته

په لږو قضیو کې، د کډوالو مرکزي دفتر (Home Office)د غوښتنې ټول حقونه د پناه غوښتنې د رد په وړاندي ځنډوي ځکه دلته مخکي غوښتنه ترسره شوي وه یا د پناه غوښتنکي ادعا د وضاحت لپاره فرصت شتون درلود. ته کولی شي چې د lawyer په مرسته د قضایی کتني لپاره غوښتنه وکړي.

د پاتي کیدني په وسیلو کې د قضایی بیا کتنو په اړه ولولئ.

که د مهاجرینو د وزارت مسوله اداره ستاسو غوښتنلک رد کړي، په دغه صورت کې به تاسو معموال د استناف غوښتنې حق ولرئ. تاسو باید د خپلې استناف غوښتنې فورم د هغي نیټي سره سم چې د رد لیک تاسوته استول شوی په 14 ورځو کې دننه د لومړئ درجې ) د کډوالو او پنا غوښتنې خونې( ته واستوئ . ستاسو استناف غوښتنه به د لومړئ درجي محکمي له قاضي له خوا وڅیړل شې، کومه چې د قانو محکمه ده. د کډوالو وزارت مسولې اداري قاضي د ازادئ اختیار لري. دا چې ولې ستاسو ادعا د کډوالو وزارت مسولې ادار لخو رد کړل شوي تاسو باید د خپلې قضي لپاره دالیلو ته ځواب وویاست. له تاسو څخه تمه کیږي چې په محکمه کې ګډون وکړئ او د دکډوالو د وزارت مسولې اداري نماینده او دقاضي پوښتنو ته د شته ثبوتونو له مخې ځوابونه ووایاست. هرهغه شخص چې تاسو د شاهد په توګه لرئ کولی شې په مخکمه کې له تاسو سره ګډون وکړي. تاسو به استناف غوښتونکی یاست او د کډوالو د وزارت اداره (Home Office)به ځواب ویونکي وي.

له تاسو څخه تمه کیږي چې په محکمه کې ګډون وکړئ او د دکډوالو د وزارت مسولې اداري نماینده او دقاضي پوښتنو ته د شته ثبوتونو له مخې ځوابونه ووایاست. هرهغه شخص چې تاسو د شاهد په توګه لرئ کولی شې په مخکمه کې له تاسو سره ګډون وکړي. تاسو به استناف غوښتونکی یاست او د کډوالو د وزارت اداره )Office Home )به ځواب ویونکي وي. لومړۍ درجې محکمي اود علی دیوان مخکې ته د استناف غوښتني د لیږد په ا ړه نور معلومات د

پاتې کیدنې د  حق په وسیلو کې ولولئ یا یې په دې ویډیو کې چې ضمیمه شوي ووینئ. تاسو همدا ډول کولی شئ چې د  استناف غوښتني د ال زیات معلوماتو د ترالسه کولو لپاره د د دولت  ویب پانېته مراجعه .وکړئ

د استناف غوښتنې محرمیت

د انګلستان په محکمه یا نورو محکمو کې استناف غوښتنې عامې دی او د عامو خلکو هر وګړی کولی چې برخه پکې واخلي. ستاسو د استناف غوښتنه به د قاضي لخوا اوریدل کیږي نور استنافونه به په همدغه ورځ ښای له نورو خلکو لخوا ستاسو د قضي اړوند واوریدل شې. د هري استناف غوښتنې نیت ) لیکل شوي پریکړي چې د تفصیلې دال یلو لپاره چمتو شوي دی( یو عام ډول سند دی او د استناف غوښتونکي نوم به ولري او ټول شاهدن پکې ثبت شوي دي. دا ډول کړنې د لومړنۍ محکمي له لوري ډېر لږ وخت ترسره کیږي، خو ولې د علي دوان محکمې له لوري عموما ټولې پرېکړي نشریږي. که تاسو چیرته ونه غواړئ چې نوم مو په عام ډول سره وښودل شې، په دې صورت کې باید د علی دیوان محکمي ته خبر ورکړئ. د دې کار غوښتنه باید هغه وخت وکړئ چې تاسو کله د استناف غوښتني فورم محکمې ته استوئ. دوه شیان شتون لري چې تاسو کولی شئ له محکمې څخه یې غوښتنه وکړئ:

1 .په نامعلومه توګه استاف کې ستاسو نوم دنوم لومړي توري سره ځای پرځای کیږي یا، که دلته چیرته یو قوي دلیل شتون ولري، په دغه صورت کې ټول نمونه له پریکړو څخه وسیتل کیږي. د پریکړو په کاپیانو کې به ټول نمونه پاتي شې چې تاسو ته له کډوالو له ادراي (Office Home) لخوا استول شوي دي، خو دغه نومونه به د عمومې لیست په ریکارډ کې شتون ونه لري یا د قضیو په هغه لیست چې داوریدو په خونه کې د باندي په دیوال ځړول شوی وي.

2 .که دلته چیرته قوي دلیل شتون ولري، نو اوریدنه به په یو شخصي ځای کې په داسي حال کې ترسره شې چې هیڅ شخص په خونه کې وجود ونه لري.

مخکې له اوریدو چې محکمه ستاسو د غوښتنې سره موافقه ښکاره نه کړي په دې صورت کې باید تاسوته په لیکلي بڼه

خبر درکړي. د اوریدنې په ور ځ، مخکي له دې چې پیل کیږي ځان ډاډه کړئ چې محکمه د شخصي اوریدني یا ستاسو

د محفي درخواست په اړه پوهیږي چې تاسو یې غوښتنه کړي

دلته له اولې درجې محکمي له لوري دوه ممکینه پایلي وړاندي شوي دی

1پایله: د استناف اجازه شتون لري

دا په دې معنی داه چې تاسو ګټونکي یاست. د کډوالو اداره باید تاسو ته د کډوالۍ حالت یا انساني تحفوظ درکړي، یا کوم بل ډول د رخصتۍ اجازه په هغه صورت کې درکړي چې تاسو استناف له مختلیفو پړاونو په اساس ګټلی وي، د بیلګې په ټوګه په انګلستان کې ستاسو کرونی او شخصي ژوند.

ه هر صورت، د کډوالو اداره (Home Office)په هغه وخت کې د استناف د غوښتنې لپاره غوښتنه کولی شې چې د محکمي په پریکړو باورلري چې قاضي د قانوني پریکړو په جریان کې دمحکمي قاضي تیروتنه ترسره کړي ده. که چیرته د کډوالو اداره )Office Home )د استناف غوښتنې اجازه ترالسه کړي، په دغه صورت کې به ستاسو قضیه د علی دیوان محکمي ته واستول شې.

2 پیاله: استناف له مینځه تللی دی

په دې معنی چې تاسو قضیه له السه ورکړي ده.

د علي دیوان محکمې ته د استناف غوښتني لپاره د اجازي غوښتنه

د لومړۍ درجي محکمي د پرېکړي په وړاندي تاسو هغه وخت د علي دیوان محکمي ته د استناف غوښتني کولو لپاره د اجازي غوښتنه کولی شې چې تاسو په دې باور ولري چې قاضي د قانوني پریکړو په عملي کولو کې تیروتنه کړي ده. . د قانوني پریکړو یوه غلطي، دا معنی لري چې قاضي هغه وخت چې پریکړي عملي کولی غلطي کړي ده یایې شاهد په نظر کې نیولی شوی دی او که دوی چیرته غلطي نه وي کړي، بیا دوی ښای ستاسو استناف غوښتني لپاره اجازه ورکړي.

تاسو باید په لیکلي بڼه غوښتنلیک چمتو کړي له 14 ورځو ورسته له هغي چې تاسو ته پرېکړي استول شوي وي. ستاسو وکیل باید تاسو ته مشوره درکړي ترڅو چې د استناف غوښتنې لپاره یوه اجازه بریالیتوب مومي. تاسو باید د اجزي ترالسه کولو غوښتنلیک داستناف غوښتني لپاره د لومړۍ درجې محکمي ته واستوئ.

که چیرته د لومړۍ درجي محکمي د استناف غوښتني اجازه رد کړه، نو په دغه صورت کې د علي دیوان محکمي ته په مستقیم ډول خپله غوښتنه استولی شئ. که بیا هم چیرته د علی دیوان محکمي د استناف غوښتني اجازه ونه منله، بیا تاسو کولی شۍ د خپل وکیل په مرسته د قضای کتني لپاره غوښتنه وړاندي کولی شئ.

د علی دیوان محکمي اوریدنه

که چیرته لومړۍ درجي او علی دیوان محکمو تاسوته د استناف غوښتني لپاره اجازه درکړه، نو د دې لپاره به اوریدنه په علی دیوان محکمه کې صورت ونیسي.

په اوریدنه کې، که چیرته د لومړۍ درجي محکمي د قانون په پلي کولو کې تیروتنه ترسره کړي وه په دغه صورت کې د علی دیوان محکمه به لوکړۍ پریکړه کوي، که چیرته د علی دیوان محکمي کومه تیروتنه چې د قانون په پلي کولو کې ترسره شوي وه پیدا کړه، بیا به دوی یو یا دوه کارونه ترسره کوي.

1 .د مخلتیوفو قضایانو د اوریدو لپاره به ستاسو قضیه بیرته د لومړۍ درجې محکمي ته واستول شې

2 .دوی به بیا پریکړه دخپل ځان لپاره چمتو کړي.که چیرته د علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړه ، نو دابه د معمول په څیر له یوي بلي اوریدنې وروسته ترسره شې. که چیرته علی دیوان محکمي بیا پریکړه چمتو کړئ له دې سره دوی کولی شي چي ستاسو استناف قبول یا له مینځه یوسي.

په بدیله توګه، د علی دیوان کولی شې چي دا پیدا کړي چې د لومړۍ درجي محکمي د قانونې پریکړو په ترسره کولو کې هیڅ ستونزه نه ده رامینځ ته شوي له دی ورسته د خپلي پلټنې په ساس ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه وړلی شي.

د علی دیوان د محکمي پریکړه په محکمه کې عملی کیدلی شي، خو دا ډیره پیچلي ده نو د دې لپاره به تاسو دخپل وکیل مرستې ته ضرورت پیدا کړئ.

که چیرته ستاسو د استناف غوښتنه له مینځه والړه او دبیا لپاره د استناف غوښتنه ونه کړای شئ، بیا نو دا ممکینه ده چې د پناه غوښتنې لپاره بیا له سره یوه تازه ادعا چمتو کړئ خو البته د تازه ادعا ترسره کونه به ستاسو لپاره ساده خبره نه وي.

تاسو کولی شئ چې یوه تازه ادعا چمتو کړئ، یا اضافه سپارنې، که تاسو کولی شئ چې یو نوی شاهید ترالسه کړئ یا که ستاسو په هیواد کې د +LGBTQI خلکو لپاره حالت تغیر وموند. تاسو باید د لیدني وخت وټاکۍ ترڅو په لیور پور کې د سپارنو په په یونټ کې ګډون وکړئ چې خپل نوی ثبوت وسپارئ . په ورته شریطو کې، له تاسو څخه لیورپورته د تلو تمه نه کیږي دمثال په توګه. که تاسو چیرته و ځنډول شوئ یا مو د طبی ستونزو له امله سفر نشو کړای.

تاسو کولی شئ چې د تازه ادعا چمتو کولو لپاره اضافي معلومات د دولت په و یب پاڼه کې ولولئ.

د دې لپاره چې وکیل ترالسه کړئ، کولی شئ چې Rainbow Migration website د لیست څخه ورسره اړیکه ټینګه کړئ، کوم چې وکیالن لري او د کار لپاره به تاسو پیسي ورکوئ او یا هم دغه وکیالنو ته دولت پیسي ورکوي.

که تاسو چیرته پوره پیسي ونه لرئ ترڅو وکیل ته یې ورکړئ، په دغه صورت کې ښای د قانوني مرستو ترالسه کولو حق درکړل شي. قانوني وکیالن د دې لپاره ښه دي چې دوی اکثره ډېري تجربي لري.

د دي لپاره قانوني مرسرتي ورکول کیږي:

 • ستاسو وکیل چې ستاسو لپاره د پناه غوښتنې ادعا چمتو کوي

• یو مسلکي ژباړنکو چې د لیدني وخت ستاسو د وکیل سره وینې

 • د ثبوتونو ژباړه

 • د ضرورت په اساس طبی یا دهیواد تجربه کاره راپورونه

• ستاسو وکیل چې ستاسو لپاره استناف چمتو کوي

• ستاسو قانون پوه یا مدافع وکیل چې د اوریدنې په محکمه کې ستاسو نماینده ګي کوي قانوني مرستي معموال وکیل ته په غه صورت کي نه ورکول کیږي چې ستاسو په نماینده ګئ ستاسو د پناه غوښتنې ادعا د کډوالو د اداري سره راجستر کړي. او یا ترهغي چې تاسو په ځنډ یا بند کې یاست ستاسو سره د پناه غوښتنې په مرکه کې ګډون ونه

شي کړای. هغه ته په هغه صورت کي پیسي نه ورکول کیږي چې د پناه غوښتني استنافونه د پریالیتوب وړ نه وي.

د یو قوي دلیل په شتون سره به قانوني مرستي نوي قانوني وکیل ته د مرستو بدلون ورکړي،

که تاسو د کډوالو اداري لخوا توقیف کې یاست او د

قانوني مرستی وکیل ته اړتیا لرئ د خیریه بنسټ دفتر ته څخه غوښتنه وکړئ ترڅو د قانوني جراحی لپاره مو وټاکي.

ډادمن ووسۍ چې تاسو د خپل وکیل سره د قضی په جوړولو کې ډېره مرسته کوئ. که غواړئ باید ډېر څه ترسره شې له هغه څخه پوښتنه وکړئ. که چیرته د هغه کار لپاره اندیښنه لرئ چې ستاسو په قضیه کې ترسره شوي دی، په دغه صورت کې ښای موږ وکولی شو چې له تاسو سره مرسته وکړو ــ مهرباني وکړئ  زموږ سره اړیکه ټینګه کړئ

دلته د هر چا لپاره چې اړتیا ورته لري داسي کوم وکیل نشته چې قانوني مرسته ترالسه کوي. Rainbow Migration ځیني وختونه دهغو خلکو سره مرستي کوي چې کله هغوی له ځان لپاره وکیل پیدا نه کړای شې.